Star Dance 8.12.2012

Kamila byla v sobotu 8.12.2012 hostem v pořadu České televize STAR DANCE V.

Star Dance 8.12.2012
Star Dance 8.12.2012
Star Dance 8.12.2012, foto: Radek Janda, foto: Radek Janda
Star Dance 8.12.2012, foto: Radek Janda, foto: Radek Janda
Star Dance 8.12.2012, foto: Radek Janda
Star Dance 8.12.2012, foto: Radek Janda
Star Dance 8.12.2012, foto: Radek Janda
Star Dance 8.12.2012, foto: Radek Janda
Star Dance 8.12.2012, foto: Radek Janda
Star Dance 8.12.2012, foto: Radek Janda
Star Dance 8.12.2012, foto: Radek Janda
Star Dance 8.12.2012, foto: Radek Janda